Petition

Europa kan falla sönder i en ny finanskris. Fullfjädrade pengar skulle undvika det. Eftersom endast fullvärdiga pengar är suveräna pengar – alla medborgares pengar.

Därav efterfrågan:

Papperstillverkning (kontanter och mynt samt bokpengar eller nya digitala former av euron) får endast utföras av centralbanken.
Endast dessa former av pengar är lagliga betalningsmedel. Endast dessa former är föremål för obligatorisk acceptans.
Företagsbankernas skapande av pengar ska upphöra.

EU-kommissionen uppmanas att ändra artikel 128.1 i EUF-fördrageti enlighet med detta.

Användningen av kontanter i euroområdet minskar ständigt och begränsas ytterligare. Andelen bokpengar som skapas av affärsbankerna ökar å andra sidan. Detta gör att det monetära och finansiella systemet blir alltmer obalanserat; systemets självreglerande förmåga minskar.
Hittills har politiken reagerat med mer kontroll. Men det är fel väg att gå. Rätt väg är att utvidga centralbankens mandat till penningskapande och att
stoppa möjligheten för affärsbankerna att skapa pengar. Affärsbankernas skapande av bokpengar var berättigat så länge centralbankerna inte kunde tillhandahålla bokpengar till allmänheten. Detta är inte längre fallet idag.

För Europeiska centralbanken (ECB) skulle möjligheterna att skapa nya pengar öka med det belopp med vilket affärsbankernas skapande av nya pengar minskar.

ECB bör endast besluta om den ytterligare penningmängden, men inte om hur pengarna skall användas.

Det är upp till politikerna att fastställa en nyckel för fördelningen av de skapade pengarna mellan medlemsländerna och att reglera befogenheterna mellan de nationella centralbankerna och Europeiska centralbanken. De skapade pengarna skall fördelas till euroländerna och där användas i enlighet med parlamentariska beslut.

ECB:s huvuduppgift bör förbli inriktad på prisstabilitet. Med full kontroll över penningmängden kan ECB genomföra sitt mandat mycket mer effektivt än tidigare. Dessutom kan den stödja den ekonomiska politiken i euroområdet
mer effektivt än tidigare.

ECB:s nya pengar, den ”digitala euron”, ska vara ett komplement till kontanter för medborgarna, men ska avvecklas via konton.
Förutom att bevara kontanter finns det ett krav på att det ska vara möjligt att byta från de nuvarande digitala bankpengarna till den nya digitala centralbankseuron utan restriktioner.

Medborgarnas rätt till skydd av egendom och privatliv måste garanteras fullt ut. Missbruk måste undvikas

Fördelarna med systemet med fulla pengar

 • Pengar måste tjäna samhället och det gemensamma bästa. Affärsbankernas skapande av bokpengar blåser i onödan upp det finansiella systemet och destabiliserar ekonomin. Införandet av fullvärdiga pengar tjänar till att återföra det finansiella systemet till en rimlig nivå.
 • Fulla pengar skulle göra det europeiska finansiella systemet stabilare och rättvisare. Att affärsbanker skapar bokpengar bryter mot principen om jämlikhet och skadar samhället. Staten måste då fortfarande räddda bankerna!
 • De pengar som skapas gynnar allmänheten. De fullvärdiga pengarna ger ytterligare medel till staten. Den kan lättare fullgöra sina uppgifter.
 • Fullvärdiga pengar är ett effektivt medel mot inflation.
 • Systemet med fullvärdiga pengar dämpar spekulation i tillgångar och fastigheter. Det verkar i riktning mot distributiv rättvisa
 • Penningskapande och kreditgivning är åtskilda (separationsbanksystem).
 • Bankerna är jämställda med andra företag.
 • Medborgarnas pengar blir lika säkra som kontanter: de skyddas mot bankkonkurser
 • De pengar som skapas av ECB (fullvärdiga pengar) är inte behäftade med skulder.
 • Den nya monetära ordningen är enkel, transparent och förhindrar finansiella kriser.
 • Fullvärdiga pengar stärker den demokratiska sammanhållningen.